Stress op het werk en coronaire ziekten

Algemeen wordt aangenomen dat stress op het werk aan de basis ligt van heel wat gezondheidsproblemen, maar deze stelling werd nog onvoldoende onderbouwd of aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. De Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg van de Gentse Universiteit voerde een grootschalig Belgisch onderzoek naar het verband tussen stress op het werk, werkverzuim en hart- en vaatziekten.


De resultaten lijken de stelling te bevestigen dat stress op het werk een nefaste invloed heeft op het voorkomen van coronaire ziekten. Men hield bij het onderzoek, dat de naam Belstress meekreeg, rekening met klassieke coronaire risicofactoren als roken en body mass index en een aantal variabelen zoals scholingsniveau en beroepscategorie.

Twee vragen stonden centraal in het onderzoek : "bestaat er bij werkende mannen van middelbare leeftijd een verband tussen de stressschalen gemeten aan de hand van de JCQ en de incidentie van coronaire ziekten, onafhankelijk van gekende coronaire risicofactoren?" en "bestaat er een direct verband tussen de schalen gemeten aan de hand van de JCQ en werkverzuim wegens ziekte en dit zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke tewerkgestelde bevolking tussen 35-59 jaar?"

Om een antwoord te krijgen op de eerste vraag werd het onderzoek inderdaad in een eerste fase beperkt tot de mannelijke bevolking. In totaal werden 14.859 mannen van 18 Belgische bedrijven gevolgd.

De onderzoekers maakten gebruik van het model van Karasek, een gestandaardiseerde vragenlijst (Job Content Questionnaire of JCQ) om drie dimensies te meten : psychologische werkbelasting, beslissingsvrijheid en sociale ondersteuning op het werk. De bedoeling is dat de resultaten vergeleken zullen worden met gelijkaardige onderzoeken in andere Europese landen om tot een globaler en juister beeld te kunnen komen.

Welke resultaten kwamen nu uit het onderzoek naar voor? Men ontdekte dat er een direct verband bestaat tussen de sociale ondersteuning op het werk en het voorkomen van hart- en vaatziekten. In het derde van de deelnemers met de laagste perceptie van sociale ondersteuning kwamen twee keer zoveel coronaire aandoeningen voor dan in het derde met de hoogste perceptie van sociale ondersteuning op het werk. In de groep met een lage beslissingsvrijheid en een hoge werkbelasting lag de frequentie van coronaire ziekten ongeveer 67% hoger.

Dit komt er dus op neer dat deze aandoeningen vaker voorkomen op de werkvloer dan in de bureaus van de kaderleden. Een lage beslissingsvrijheid op het werk blijkt immers een matige risicofactor.

Bron :

Persberichten Universiteit Gent (RUG), 27 maart 2003Paul Willems
 

© Vivat.be 2020