Juridische informatie

Juridische informatie

De website vivat.be wordt uitgegeven door:
Media*A BVBA
Kroonlaan 242 - 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0479.701.523
Hoofdredacteur: dhr. Mathieu Fontaine, zaakvoerder
Contact per e-mail: info@mediaa.be

Hosting :
Combell nv
Skaldenstraat 121
9042 Gent
België

Ondernemingsnummer: BE 0541.977.701
RPR Gent

Intellectuele eigendom
De website Vivat, zijn content en diensten, zijn software, tekeningen, modellen, databases, merken en logo's zijn onderworpen aan het recht op het Intellectuele eigendom. Deze verscheidene elementen zijn het eigendom van de firma Media*A. De firma Media*A die de website vivat uitgeeft, verleent de gebruiker slechts een niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht (onder gebruik wordt verstaan: het niet commerciële gebruik gekenmerkt door het surfen, de deelname en de keuze om voor de verscheidene diensten in te schrijven, en behoudt zich bijgevolg de rechten voor op exploitatie, op verspreiding en op overdracht, evenals op elke ander recht op de elementen die haar website en diensten uitmaken.
Alle content van derden (of commerciële content) die op de site voorkomt, is het eigendom van hun respectieve eigenaars (met inbegrip van de foto´s), en is beschermd door het recht op het intellectuele eigendom. Elke reproductie van content van derden is verboden zonder het voorafgaande akkoord van zijn auteur.
De karakteristieke eigenschappen en in het bijzonder de gedeponeerde merken die op de website vivat worden weergegeven zijn het voorwerp van exclusieve rechten en kunnen in dat opzicht niet gereproduceerd worden zonder het akkoord van hun houders.
Wanneer hij kiest om gebruik te maken van de 'participatieve' diensten van de website (mening, commentaren, forums, enz.) en meer algemeen wanneer hij aan een content deelneemt die verspreid is op de website vivat.be, dan zal de gebruiker de regels aanvaarden die van toepassing zijn op het vlak van de auteursrechten en op de bescherming van de persoonlijke gegevens en de privacy.

Meting van het bereik
De firma Media*A voorziet de middelen om een kwaliteitsvolle website en dienstverlening te verzekeren. Toch kan de firma Media*A niet aansprakelijk worden gesteld voor welke onbeschikbaarheid, storing, wijziging of fout ook die voorkomt tijdens het gebruik van haar website of van de diensten met uitzondering van diegenen die voorzien zijn in de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan bepaalde diensten. De firma Media*A kan de continuïteit, de toegang en de absolute veiligheid van de dienst niet garanderen, rekening houdend met de risico's die aan het internet zijn verbonden.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk de website en de diensten van vivat op zijn eigen risico en verantwoording gebruiken.
De firma Media*A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks en van welke aard ook, ontstaat tijdens het gebruik van haar website of van haar diensten met uitzondering van diegenen ten gevolge van plichtsverzuim.
De firma Media*A kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relaties (contractueel of niet) tussen de adverteerders/partners en de gebruikers van haar websites en diensten, behoudens uitdrukkelijke contractuele bepaling.

Onwettige content melden
U kunt onwettige content melden door te schrijven naar: info@mediaa.be

Copyright © 2018 Media*A. Alle rechten voorbehouden
Delen

© Vivat.be 2020