Privacy

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Algemene informatie

Dit beleid inzake persoonlijke levenssfeer (hieronder: het “Beleid”) geldt voor de website Vivat (hieronder: de “Site”) en alle via de site verstrekte diensten.

De door u bezochte site is eigendom van: Media*A SPRL, met maatschappelijk zetel te 242 Kroonlaan 1050 Brussel (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nr. 0479.701.523.

Alle vragen in verband met dit Beleid kunnen worden gericht aan Media*A SPRL via het volgende e-mailadres:
info@mediaa.be

Media*A SPRL is zich ervan bewust dat u zich terecht zorgen maakt over de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de Site en de erin vervatte diensten. Daarom doet zij alles eraan om uw gegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en om uw gegevens de nodige vertrouwelijkheid en veiligheid te bieden.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Site en de erin vervatte diensten is onderworpen aan Belgisch recht, namelijk de wet van 8 december 1992. Met ingang van 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. Deze teksten kunnen geraadpleegd worden op de website van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Voor inlichtingen in verband met de op de bescherming van persoonsgegevens toepasselijke wetgeving, kunt u de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 1. Toestemming

De verwerking van gegevens in het kader van het gebruik van de Site en de ermee verband houdende diensten gebeurt op vrijwillige basis, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in dit Beleid.

Door de Site te bezoeken, erkent u kennis te hebben genomen van de bepalingen van dit Beleid en ze onvoorwaardelijk te aanvaarden. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via de hieronder vermelde contactgegevens.

 1. De verwerkingsverantwoordelijke

Met het oog op de toepassing van de voorschriften betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de verwerkingsverantwoordelijke Media*A SPRL, waarvan de coördinaten en de contactgegevens hieronder vermeld staan.

 1. De verzamelde gegevens, de doeleinden, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerking

Omdat Media*A SPRL de impact van de verwerking van uw persoonsgegevens ter harte neemt, verzamelt zij uitsluitend gegevens die strikt nodig zijn voor het gebruik van de Site en ermee verband houdende diensten.

De volgende gegevens kunnen eveneens verzameld worden wanneer u de site en ermee verband houdende diensten gebruikt:

 • Uw naam; voornaam en geboortedatum, voor identificatiedoeleinden;

 • Uw e-mailadres, uw postadres, en andere relevante informatie die het mogelijk maken met u te communiceren en op uw verzoeken in te gaan.

 • Uw IP-adres (automatisch verzameld);

 • Informatie betreffende uw gebruik van de Site (inclusief de door u geraadpleegde pagina's);

 • Alle andere informatie die vrijwillig werd verstrekt tijdens uw gebruik van de Site en de ermee verband houdende diensten.

Deze gegevens worden verzameld met het oog op de volgende doeleinden:

 • U toegang bieden tot de door Media*A SPRL op de Site of via de Site aangeboden diensten.

 • U per e-mail informatie overmaken, met name publiciteit waarvan wij denken dat ze u kan interesseren;

 • Statistieken en marktonderzoeken opmaken;

 • De Site en de aangeboden diensten verbeteren.

Media*A SPRL hecht veel belang aan de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Media*A SPRL neemt alle passende maatregelen ter garantie van een veilige behandeling van uw gegevens. Media*A SPRL verzekert overigens dat uw gegevens nooit zullen overgemaakt worden aan derden zonder uw toestemming. Media*A SPRL kan uitzonderlijk van deze regel afwijken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of van kracht zijnde regelgeving, dan wel om redenen die te maken hebben met de veiligheid van de site, zijn gebruikers of het publiek in het algemeen.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig ter realisatie van de voorgaande doeleinden.

 1. Uw rechten

U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, waarvan de gegevens hieronder vermeld staat, met het oog op de uitoefening van bepaalde rechten waarover u beschikt krachtens het van kracht zijnde recht.

U beschikt over een recht van toegang tot uw gegevens en de wijziging te verkrijgen van verkeerde gegevens, dan wel de mogelijkheid om onvolledige gegevens aan te vullen.

In bepaalde bij wet voorziene gevallen, kunt u eveneens de wissing van uw persoonsgegevens en de beperking van de verwerking ervan verkrijgen, alsook bezwaar maken tegen de verwerking. In deze drie laatste hypotheses, kan het echter zijn dat u niet meer de mogelijkheid hebt om, volledig of gedeeltelijk, gebruik te maken van de op de Site ter beschikking gestelde diensten.

U bent gerechtigd zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van gegevens voor prospectie.

Vanaf 25 mei 2018 zult u eveneens recht hebben op de overdraagbaarheid van uw gegevens, op basis waarvan u het recht hebt de u betreffende persoonsgegevens die u verstrekt hebt aan Media*A SPRL te ontvangen. Dit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Indien u ondanks de inspanningen van Media*A SPRL om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de beginselen van dit Beleid en met de regels die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving, een klacht wenst te formuleren in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Site of de ermee verbonden diensten, verzoeken wij u om ons daarvan in kennis te stellen, aan het volgende e-mailadres: info@mediaa.be U kunt eveneens een klacht indienen bij de controle-instantie, namelijk in België de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarvan u de contactgegevens kunt terugvinden via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 1. Wijzigingen van het Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit Beleid kan te allen tijde gewijzigd worden door Media*A SPRL, met name wegens wijzigingen van de Site of de erin vervatte diensten, de evolutie van de toepasselijke wetgeving, maar eveneens voor andere gerechtvaardigde redenen. De eventuele wijzigingen aan de huidige bepalingen van het Beleid treden automatisch in werking na publicatie ervan sinds meer dan 15 dagen op de Site. U zult desgevallend per e-mail in kennis gesteld worden van toekomstige wijzigingen. Het gebruik door u van de Site en/of de ermee verbonden diensten na deze periode van 15 dagen, getuigt van uw aanvaarding zonder voorbehoud van de nieuwe vastgestelde bepalingen.

De actuele versie van het Beleid werd op 18 juni 2018 online geplaatst.
© Vivat.be 2020