Palliatief verlof

In 1995 werd een wet van kracht die werknemers toelaat om loopbaanonderbreking of vermindering van arbeidsprestaties te vragen om palliatieve zorgen te verstrekken aan personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en zich in een terminale fase bevinden. Dit kan onder bepaalde voorwaarden en voor een beperkt duur. Zo kan je een dierbare
bijstaan in deze terminale fase. Maar wat zijn de voorwaarden, modaliteiten en duur van dit palliatief verlof?


In de wet worden palliatieve zorgen omschreven als elke vorm van bijstand (medisch, sociaal, administratief en psychologisch) aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt. Het palliatief verlof kan aangevraagd worden om deze palliatieve zorgen te kunnen verstrekken aan een ongeneeslijk zieke persoon in een terminale fase.

Alle werknemers, behalve startbaners en leerlingen, hebben recht op palliatief verlof (zowel deeltijdse als voltijdse werknemers). Dit palliatief verlof kan zowel onder een volledige als een gedeeltelijke loopbaanonderbreking opgenomen worden. Het volledig palliatief verlof is zowel voor voltijdse als deeltijdse werknemers toegankelijk, maar bij het gedeeltelijk palliatief verlof is er wel een verschil. Bij deze gedeeltelijke loopbaanonderbreking gaat het immers om een beperking van de arbeidsprestaties door een vermindering met één vijfde of de helft van de normale arbeidsuren van een voltijdse betrekking. Het gedeeltelijk palliatief verlof kan dus in principe enkel door voltijdse werknemers opgenomen worden.

De werkgever mag een aanvraag voor palliatief verlof nooit weigeren. Het is immers een recht, vastgelegd in een CAO. Wanneer een werknemer zijn arbeidsprestaties vermindert of schorst om palliatief verlof te nemen geniet deze trouwens automatisch een bescherming tegen ontslag, die duurt van het moment van aanvraag tot drie maanden na het beëindigen van het palliatief verlof.


 

Duur van het palliatief verlof

In principe duurt het palliatief verlof één maand. Wanneer de terminale patiënt binnen deze periode van één maand overlijdt, mag de werknemer de resterende dagen van het palliatief verlof uitdoen zonder zijn recht op uitkeringen te verliezen. Deze periode van één maand palliatief verlof kan daarna nog eens verlengd worden met één maand.

Het palliatief verlof moet wel steeds aangevraagd worden aan de werkgever, die dit niet mag weigeren. De aanvrager moet de werkgever een attest overhandigen en vervolgens zal het palliatief verlof ingaan op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin de werknemer zijn aanvraag d.m.v. een attest heeft gedaan. Men kan desnoods met de werkgever overeenkomen van het palliatief verlof vroeger te laten ingaan, maar daar moet deze wel zijn toestemming voor geven.

De werknemer moet natuurlijk, om palliatief verlof te kunnen krijgen, de nodige bewijzen voorleggen waaruit moet blijken dat de omstandigheden het palliatief verlof rechtvaardigen. Hiervoor volstaat een getuigschrift van de behandelende geneesheer waarin deze melding maakt van het feit dat de betrokken werknemer zich bereid heeft verklaard palliatieve zorgen te verlenen aan zijn patiënt. De naam van deze patiënt mag hierbij niet vermeld worden. Bij een verlenging van de periode van één maand palliatief verlof met nog eens een maand moet opnieuw een attest van de behandelende geneesheer ingediend worden.

Meer info :

www.palliatief.bePaul Willems

© Vivat.be 2020