Klacht indienen bij de Ombudsdienst Pensioenen

Ben je gepensioneerd of ga je binnenkort met pensioen en heb je een probleem met een pensioendienst? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst Pensioenen. Alles over deze kosteloze procedure in dit artikel.


Deze klachten kunnen slaan op de activiteiten of het functioneren van de pensioendiensten, waaronder bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Het vaststellen van wettelijke pensioenrechten, het bedrag of de uitbetaling van pensioenen kunnen eveneens aanleiding geven tot het openen van een dossier.

In principe moet de aanklager zelf zijn klacht indienen en kan deze dus niet door een derde ingediend worden, behalve wanneer deze over een volmacht beschikt. Deze klacht kan overgemaakt worden aan de ombudsdienst per fax, met de post of via e-mail of door persoonlijk mondeling de zaak bij de ombudsdienst aan te brengen. Telefonische klachten zijn daarentegen niet ontvankelijk. De website van de Ombudsdienst Pensioenen biedt klachtformulieren aan die toelaten het probleem optimaal te omschrijven.

Gevolg aan de klacht

De ombudsmannen van de pensioenen stellen dat ze uw klacht aan een "objectief en onpartijdig onderzoek in alle onafhankelijkheid" zullen onderwerpen.

De aanklager krijgt een ontvangstmelding toegestuurd (met vermelding van de naam van de persoon die het dossier zal behartigen) binnen de vijf dagen na de ontvangst van de klacht. Eventueel zal de Ombudsdienst de aanklager contacteren om bijkomende informatie te vragen.

De aanklager wordt geïnformeerd over de beslissing van de ombudsman of zijn klacht behandeld zal worden of niet en dit binnen de drie werkdagen nadat de beslissing werd genomen. Daarbij moet de ombudsman een eventuele weigering om de klacht te behandelen motiveren of zal hij de aanklager informeren waar hij met zijn klacht eventueel wel terecht kan (doorverwijzing indien mogelijk naar een als bevoegd beschouwde instelling).

De ombudsman engageert zich ook om de aanklager op de hoogte te houden van de vorderingen van zijn dossier in alle stadia van het onderzoek. Een beslissing over de grond van de aanklacht moet binnen een aanvaardbare tijdspanne genomen worden, waarbij de redelijke termijn afhangt van de complexiteit van het dossier.

De Ombudsdienst Pensioenen stuurt vervolgens een gemotiveerd voorstel naar de betrokken pensioendienst om tot een oplossing van het probleem te komen. Indien nodig zal de ombudsdienst met het fiat van de aanklager een geformaliseerde bemiddelingsprocedure inzetten. Deze houdt in dat de ombudsdienst met het akkoord van de aanklager de betrokken pensioendienst contacteert om deze ervan te overtuigen een oplossing voor het geschil te aanvaarden. Door het schriftelijk akkoord verbindt de aanklager er zich toe de uitkomst van de bemiddeling te aanvaarden, wat ook het resultaat is.

Bij de behandeling van een klacht evalueert de ombudsman de werking en de beslissingen van de betrokken pensioendienst en preciseert of deze heeft gehandeld volgens de principes van de wettelijkheid, het behoorlijk bestuur en de billijkheid. De aanklager moet ook geïnformeerd worden over het gevolg dat de betrokken pensioendienst gegeven heeft aan de door de ombuds geformuleerde aanbevelingen met betrekking tot de klacht.

Ombudsdienst Pensioenen

WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5 - 1000 Brussel
Fax 02.208.31.43 - E-mail :
ombud.pen@skynet.be

Openingsuren : van 9 tot 17u (men raadt aan van eerst een telefonische afspraak te maken via het nummer 02.274.19.90).

Phillipe Allard

© Vivat.be 2020