Inclusie Vlaanderen, vereniging van familieleden van personen met een verstandelijke handicap

De Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Gehandicapte Personen verandert in 2003 haar naam in Inclusie Vlaanderen. Deze vzw is een vereniging van ouders en familieleden van personen met een verstandelijke handicap en werd opgericht in 1990. De vereniging zet zich in voor de belangenverdediging van gezinnen met een verstandelijk gehandicapt kind. Ze
organiseert samenkomsten, verstrekt informatie aan en begeleidt deze gezinnen en wil de publieke opinie en de overheid sensibiliseren.

 


De naamsverandering in Inclusie Vlaanderen heeft vooral tot doel te benadrukken dat de sociale integratie van personen met een verstandelijke handicap centraal moet staan. Zij moeten ook inspraak krijgen, net als hun ouders, in alle aspecten van hun leven.
 

De vzw inclusie verleent de volgende diensten :

 • De
  sociale dienst
  verleent bijstand aan ouders en familieleden van verstandelijk gehandicapte personen, verstrekt inlichtingen en adviezen en is behulpzaam bij het vervullen van administratieve formaliteiten (aanvragen,...).
 • De
  nazorgdienst
  bereidt samen met de ouders en verwanten de toekomst van het gehandicapte kind voor en begeleidt deze persoon ook na het overlijden van de ouders.
 • De
  juridische dienst
  verstrekt adviezen aan ouders, voogden, familieleden over beschermingsstatuten, voogdij, testamentaire beschikkingen, beroepen tegen beslissingen van administraties.
 • De
  documentatiedienst
  verstrekt informatie omtrent alle aspecten van het leven van personen met een verstandelijke handicap en de dienstverlening voor deze mensen.
 • De
  informatiedienst
  organiseert evenementen, studiedagen, informatievergaderingen zowel voor ouders, familieleden als beroepskrachten uit de gehandicaptenzorg. De informatiedienst geeft ook een driemaandelijks tijdschrift uit : De
  Stem van de Ouders
  . Verder worden teksten over uiteenlopende onderwerpen gepubliceerd (sociale wetgeving, opvoedingsproblematiek,...).

 

Praktische informatie

Inclusie Vlaanderen vzw
(vroeger : Vlaamse Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten vzw)
Albert Giraudlaan 24
1030 Brussel
Tel. 02.219 88 00
Tel. 02.247.60.10
Fax 02.219 90 61
E-mail:

secretariaat@vvhvg.be

Website :
http://users.skynet.be/anahm.nvhvg/home_vvhvg.htm


Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten vzw
Nationaal secretariaat :
Grensstraat 66 te 1210 Brussel
Tel 02/219.88.00 - fax 02/219.90.61
E-mail :
anahm.nvhvg@skynet.be

Website :
http://users.skynet.be/anahm.nvhvg/nvhvg.htmBruno Fierens

© Vivat.be 2020