Energiebesparende investeringen in je woning

Vanaf 2003 kunnen mensen die energiebesparende werken in hun woning uitvoeren genieten van een belastingvermindering. Indien u zich ook laat leiden door andere motieven dan financiële, denk dan eens na over de volgende frase : "De beste energie is deze die we niet consumeren".Ecologische en financiële drijfveren.

Deze maatregel ligt helemaal in de lijn van het Kyoto Protocol, dat een beperking van de uitstoot van broeikasgassen viseert. Ze laat toe onze afhankelijkheid van energie te verminderen en draagt bij tot de internationale inspanningen op gebied van de ontwikkeling van duurzame energie. De keuze van een belastingvermindering voor wie verouderde verwarmingsbronnen vervangt en het dak van zijn woning beter laat isoleren, heeft te maken met de gunstige verhouding tussen kosten en baten van deze maatregel. Deze investeringen kunnen na enkele jaren gerecupereerd worden, want men bespaart heel wat op zijn energierekeningen. De belastingverlagende maatregel maakt de investeringen voor de burger nog interessanter en financieel aantrekkelijker. Fiscale maatregelen kunnen zo ecologische keuzes stimuleren voor systemen die nog te weinig gekend en verspreid zijn (warmtepompen, condensatieketels, zonnepanelen, thermische regelapparatuur,...).


Concrete maatregelen

De wet van 20 augustus 2001 voorziet een nieuwe belastingverlaging voor eigenaars van een woning die uitgaven doen om één of meer welomschreven energiebesparende werken te laten uitvoeren :

1. vervanging van oude stookketels (15%)
2. installatie van een systeem voor waterverwarming d.m.v. zonne-energie (15%)
3. plaatsing van zonnecelpanelen (fotovoltaïsche panelen) voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie (15%)
4. plaatsing van dubbele beglazing (40%)
5. isolatie van daken (40%)
6. plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdschakeling (40%)
7. energie-audit van de woning (40%)


De belastingvermindering wordt toegekend :

  • per woning
  • per belastbaar tijdperk vanaf 2003
  • met een maximum van 15% voor de in 1 tot 3 genoemde maatregelen
  • met een maximum van 40% voor de in 4 tot 7 genoemde maatregelen


Bepaalde voorwaarden moeten gerespecteerd worden :

  • de maximale belastingvermindering bedraagt 600 euro voor het jaar 2003
  • de uitgaven moeten gemaakt worden tijdens het belastbaar tijdperk waarin de aanvraag tot belastingvermindering aangevraagd wordt. De maatregel zal dus voor de eerste keer van toepassing zijn op uitgaven die gemaakt werden vanaf 1 januari 2003, aanslagjaar 2004.
  • premies en/of subsidies moeten niet in rekening gebracht worden
  • de werken moeten uitgevoerd worden door een persoon die op het moment van het sluiten van een overeenkomst als aannemer geregistreerd is. Hij moet verklaren dat de werken volgens de voorziene werkwijze uitgevoerd werden.
  • men moet bij zijn belastingaangifte het origineel of een voor eensluidend verklaarde kopie +voegen van volgende documenten : de facturen met betrekking tot de werken, een betalingsbewijs van de sommen die op de facturen voorkomen.

Het Koninklijk Besluit van 20 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2002) specificeert de voorwaarden waaraan de energiebesparende investeringen moeten voldoen om een belastingvermindering te kunnen bekomen. Een voorbeeld : bij de installatie van dubbele beglazing moet de globale geleidingscoëfficiënt U (vroeger K) van het hele venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de formules van de geldende norm (NBN B 62), lager liggen dan of gelijk zijn aan 2,0 watt per m² kelvin. Of nog een voorbeeld : bij het gebruik van isolatiemateriaal moet de thermische weerstand R gelijk zijn aan of groter zijn dan 2,5 m² kelvin per watt. U begrijpt onmiddellijk dat de hulp van een professional dus onontbeerlijk is.


Praktische informatie

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Unité développement durable

Administration de l 'Energie

North Gate III
Koning Albert II-laan, 16
1000 Brussel
Tel. 02/206.42.97 - fax 02/206.57. 32
E-mail :
christian.ferdinand@mineco.fgov.be


Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)

Gulledelle 100 - 1200 Brussel
Tel. 02/775.76.98 (info-milieu 02/775.75.75) - fax : 02/775.76.21
E-mail :
energie@ibgebim.be


Waalse Regio
Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie (DGTRE)
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 Jambes (Namen)
Tel. : 078/15.15.40
Website :
energie.wallonie.be


Vlaamse regio
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE)
Koning Albert II-laan 7-9 - 1210 Brussel
Tel. 02/553.46.00
E-mail :
energie@vlaanderen.be


Organisatie voor Duurzame Energie
(ODE) Vlaanderen vzw,
Leuvenstraat 7/1 - 3010 Kessel-Lo
Tel. 016/23.52.51
E-mail :
info@ode.be


Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit
RAC Financietoren bus 61
Kruidtuinlaan 50 - 1010 Brussel
Tel. 02/210.24.53-210.23.40
E-mail :
johannes.secelle@minfin.fed.be

Website :
www.fiscus.fgov.be
-
www.fisconet.fgov.beJiri Pragman
© Vivat.be 2020