De lift in je gebouw

De Belgische wetgeving met betrekking tot de liften is gewijzigd. Enkele eenvoudige aanpassingen aan het merendeel van de bestaande liftinstallaties zouden moeten volstaan. Het Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars (NICM) vreest evenwel dat in tal van appartementsgebouwen onnodig nieuwe liften zullen geplaatst worden... en dat
hiervoor de mede-eigenaars duur zullen moeten betalen : een gemiddelde van 75.000 euro per lift.


Teveel liften die voor 1996 geïnstalleerd werden blijken gevaarlijk en veroorzaken ongelukken. Het is logisch dat zich problemen kunnen voordoen bij dergelijke installaties. En er zijn heel wat oude liften. 61% van de liften in België (wat neerkomt op ongeveer 46.000 liften op een totaal van ca. 75.000) zijn ouder dan 20 jaar. Meer dan 12.000 liften zijn zelfs meer dan 45 jaar oud.

De meeste ongevallen hebben diverse oorzaken : deficiëntie van de binnendeur, gebrek aan nauwkeurigheid bij het stoppen, ongecontroleerde bewegingen naar boven of naar beneden, onvoldoende of zelfs onbestaande verlichting en de onmogelijkheid om hulp te bellen bij een defect.

De overheid heeft 10 externe diensten voor technische controles (EDTC) aangewezen en deze belast met het nagaan of alle liften beantwoordden aan de nieuwe veiligheidsnormen. De liften die niet conform de wet bleken zullen onmiddellijk aangepast moeten worden; de liften die wel conform de wet zijn zullen een attest krijgen.


 

Het nieuwe Koninklijk Besluit in een notendop

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 met betrekking tot de veiligheid van liften (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2003) is van toepassing op alle bestaande liften, behalve trapliften specifiek bestemd voor personen met een verminderde mobiliteit, mijnliften en niet-begeleide goederenliften.

Wat de voorschriften betreft bestaat de tekst uit 2 luiken : het eerste luik stelt de condities met betrekking tot het dagelijks gebruik van de lift; het tweede legt een tienjaarlijkse modernisering op. In het eerste luik legt het KB periodieke inspectie en onderhoud van de lift op en het samenstellen van een veiligheidsdossier waarin alle documenten gerelateerd aan het onderhoud, de inspecties en de modernisering dienen toegevoegd te worden.

De modernisering zal in vier fases gebeuren : een risicoanalyse door een EDTC, de keuze van aangepaste oplossingen, de moderniseringswerken en een controle van de uitgevoerde werken. Een risicoanalyse zal de mogelijkheid bieden de verschillende risico's in kaart te brengen : de ergste risico's die de stopzetting van het gebruik van de lift en onmiddellijke herstelwerken noodzakelijk maken en risico's die een modernisering voor 2008 of 2013 opleggen. Bij de risicoanalyse zal rekening gehouden worden met het feit of gehandicapte personen mogelijk gebruik maken van de lift en daarnaast ook met het historische of esthetische karakter van het gebouw. Om makkelijker rekening te kunnen houden met dergelijke motiveringen legt het KB geen strikte oplossing op. De eigenaar zal zelf de keuze hebben wat de aard van de maatregelen betreft, zolang het vereiste veiligheidsniveau natuurlijk wel bereikt zal worden.

De waarschuwingen en de opschriften (leesbaar, begrijpbaar, onuitwisbaar, op een duidelijk zichtbare plaats) met betrekking tot het veilige gebruik van de lift zijn op zijn minst opgesteld in de taal of de talen van het taalgebied waarin de lift zich bevindt. In elke lift worden op een goed zichtbare plaats in de kooi volgende gegevens vermeld : het identificatienummer en het bouwjaar (indien gekend), de nominale last, het maximaal aantal personen dat mag vervoerd worden, de identificatiegegevens van de eigenaar of in geval van problemen te contacteren verantwoordelijke, de naam van de EDTC, de naam van het onderhoudsbedrijf.


 

Vragen?

Heel wat mede-eigenaars van appartementen zitten met veel vragen bij deze nieuwe wetgeving. Wat is een EDTC? Hoe wordt een risicoanalyserapport opgesteld? Wat dient verplicht aangepast aan de liften? Welke is de verantwoordelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars hierbij? Welke verantwoordelijkheid draagt de syndicus hierin? Mag deze totaal alleen handelen voor de aanstelling van een EDTC of modernisatiebedrijf? Zijn extra beheerderkosten hierbij verantwoord? En wat als men niets onderneemt?

De vzw NICM organiseert op 27 maart 2004 de "Dag van de Mede-eigenaar". Deze dag zal volledig in het teken staan van de nieuwe wetgeving over liften. Het symposium is voor iedereen toegankelijk. Zowel eigenaars als mede-eigenaars, verhuurders, vastgoedmakelaars, advocaten als notarissen zijn van harte welkom.


V.U.B., auditorium Van Geen
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
Deelnamekosten : 90 euro (niet-leden) of 45 euro voor NICM-leden.
De deelnemers krijgen ter plaatse een syllabus.

Websites :

www.nicm.be

www.dagvandemede-eigenaar.beJiri Pragman
 

© Vivat.be 2020