De heringerichte Merelbeekse Scheldemeersen worden een paradijs voor wandelaars en fietsers

Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen heeft de plannen om grootscheepse natuur-inrichtingswerken uit te voeren in de Merelbeekse Scheldemeersen goedgekeurd. Dit is een gebied van in totaal 346 hectaren op de rechteroever van de Schelde. Oorspronkelijk is het een open gebied met overwegend vochtige weilanden. Er wonen en broeden veel zeldzame watervogels zoals de pijlstaart, de smient en de wintertaling. De heringerichte Scheldemeersen moeten uitgroeien tot een paradijs voor wandelaars en fietsers.


De Scheldemeersen in Merelbeke en Schelderode zijn sinds 4 november 1981 als landschap beschermd. Van de dertiende tot het midden van de twintigste eeuw werd in deze meersen nog volop (alluviale) klei gewonnen, daar afgezet door de talrijke overstromingen. De vele veldsteenbakkerijen zijn sindsdien volledig verdwenen, maar de littekens in het landschap zijn gebleven : een groot gedeelte van de Scheldemeersen ligt door de kleiwinning zo'n halve tot één meter lager dan de omringende weilanden. Een prachtige streek voor wandelingen en fietstochten dus.

De voorbije jaren kwam dit unieke meersengebied evenwel onder steeds toenemende druk te staan. Door de toenemende bebouwing verdwijnt het landelijke karakter van de streek geleidelijk. Ook het aantal verschillende planten en struiken gaat stilaan achteruit in het gebied en een aantal dieren die vroeger in de meersen leefden, komen er nu niet meer voor.

Door het natuurinrichtingsproject moet het gebied ecologisch weer waardevoller worden. Het meersengebied moet behouden blijven en verder ontwikkeld worden. Ook aan het waterpeil zal gewerkt worden. Het natuurlijk systeem van hoge waterstand in de winter en dalende waterstand in de zomer moet hersteld worden. De Melsenbeek, die door het gebied stroomt, wordt grondig aangepakt. Het slib wordt uit de beek geruimd en de oevers worden opnieuw ingericht.

De werken zullen niet alleen de natuur in het gebied ten goede komen. Ook fietsers en wandelaars zullen volop van het heringerichte gebied kunnen genieten. De wandelwegen zullen hersteld worden en er zullen ook infoborden in het domein komen. "Met deze natuurinrichtingswerken wordt een prachtig stuk natuur in Merelbeke behoed," meent milieuminister Ludo Sannen. "Meteen krijgen de mensen ook de kans om van die natuur te genieten. Via deze erkenning redden we niet enkel de natuur; we geven de natuur ook terug aan de mensen."

© Vivat.be 2020