Tweetaligen houden brein mogelijk langer fit

De meeste vooroordelen rond tweetaligheid zijn vandaag gelukkig uit de wereld. Bij hedendaagse ouders en opvoeders ligt dit vaak aan gezond verstand of pragmatische overwegingen. Maar daarnaast geniet het onderwerp ook een grotere academische aandacht. Zo vermoeden wetenschappers uit Wales dat een tweetalige opvoeding een positieve invloed heeft op de hersenen van mensen.


Gewogen en allesbehalve licht bevonden

De erkenning van bilinguïsme is een relatief recent gegeven. Tweetaligen leden vroeger onder bepaalde stigma's aangewakkerd door onwetendheid op het vlak van intellectuele achterstand en allerhande spraakgebreken. Een tweede taal hoorde je pas te leren eens de moedertaal aangeleerd. In pedagogische kringen gold ééntaligheid als de standaard voor een volwaardige hersenontwikkeling.

Recente onderzoeken en een nauwkeurigere kijk op de cognitieve en psychosociale werking van taalvaardigheden, veegden al deze voordelen één voor één van de tafel. De vandaag heersende academische consensus, bereikt aan de hand van nuchtere observatie en analyse, staat haaks op de oude overtuigingen. Sterker nog: linguïsten, pediaters en logopedisten stelden vast dat hun diagnosestellingen en voorschriften op cruciale punten het volledig bij het verkeerde eind hadden.

Wereldblikopener

Zo blijkt dat kinderen die simultaan in twee talen worden opgevoed evenwaardige taalvaardigheden en verstandelijke bekwaamheden hebben als hun ééntalige vriendjes. Ze onderscheiden zich ook door een scherpere zin voor taaleigenheid en communicatie. Door het feit dat ze leren voortdurend van de ene taal- en cultuurcode op de andere over te stappen en dit als natuurlijk wordt ervaren, kweken tweetaligen ook psychosociale souplesse op het vlak van het ontcijferen en omarmen van sociale en culturele verscheidenheid.

Tweetaligheid leent zich in zekere zin tot een grotere openheid, een wereldvisie die drempelverlagend werkt. Er komt dus meer bij te kijken dan alleen een 'talenknobbel'. Tweetaligen zouden ook een grotere aanleg aan de dag leggen om de omgangsvormen en geplogenheden van andere gemeenschappen te verkennen en ze zich eigen te maken.
 

Een gezonde dosis verstand

Volgens onderzoekers van Bangore University biedt tweetaligheid niet alleen taalkundige voordelen,

zo vernemen we via onze collega's van NU.nl
. Mensen zouden ook hun hersenen langer fit houden door in twee talen te spreken en te lezen, omdat taalverwerking een van de meest complexe hersentaken is. Met een uitgebreid onderzoek onder 700 mensen die zowel Engels als Welsh spreken, hopen de wetenschappers de positieve effecten van bilingualiteit beter in kaart te kunnen brengen. Proefpersonen van verschillende leeftijden zullen tijdens de experimenten worden getest met taalspelletjes en puzzels.

Volgens hoofdonderzoekster Virginia Gathercole zijn er al verschillende onderzoeken uitgevoerd die suggereren dat tweetaligheid leidt tot betere prestaties van de hersenen. “Het vermogen om in het dagelijks leven te spreken, luisteren en denken in twee talen lijkt mensen in staat te stellen om zich buitengewoon goed te kunnen concentreren op taken die hun algemene prestaties verbeteren”, verklaart ze op BBC News.

“Het verwerken van taal is een van de meest complexe bezigheden die onze hersenen uitvoeren”, aldus Gathercole. “Het gebruik van twee taalsystemen gedurende ons leven heeft waarschijnlijk meerdere positieve effecten.”

Foto: Photo Libre

© Vivat.be 2020