Respecteer de voor gehandicapten voorziene parkeerplaatsen

Indien er speciale parkeerplaatsen voorzien worden voor mindervaliden dan is dat natuurlijk omdat zij omwille van hun handicap zich niet kunnen verplaatsen "zoals iedereen". Maar wie mag er gebruik maken van deze parkeerplaatsen voor gehandicapten en volgens welke modaliteiten?


De parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn bestemd voor de houders van de speciale gehandicaptenparkeerkaart die aan gehandicapte automobilisten wordt uitgereikt.

Deze speciale parkeerkaart geeft de houders het recht om :

 • te parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan gehandicapten (aangeduid door een blauw teken dat een gehandicapte in een rolstoel voorstelt).
 • onbeperkt te parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone).
 • gratis te parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is, ten minste in gemeenten die het toestaan.
 • gratis te parkeren op de voorbehouden parkings van de NMBS en de SNCB

De kaart is strikt persoonlijk en kan dus maar gebruikt worden indien de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig vervoerd wordt of wanneer hij dit voertuig zelf bestuurt.

De toekenningsvoorwaarden van deze speciale parkeerkaart

De speciale parkeerkaart wordt toegekend aan :

 • personen die lijden aan een permanente invaliditeit van minstens 80%;
 • personen van wie de gezondheidstoestand tot een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten leidt;
 • personen die lijden aan een permanente invaliditeit die rechtstreeks te wijten is aan de onderste ledematen en die ten minste 50% bedraagt;
 • personen die helemaal verlamd zijn aan de bovenste ledematen of waarvan de bovenste ledematen geamputeerd zijn;
 • aan burgerlijke of oorlogsinvaliden met ten minste 50% oorlogsinvaliditeit.

De parkeerkaart moet aangevraagd worden via een speciaal formulier dat men kan verkrijgen bij de gemeentelijke administratie.

Dit formulier moet, volledig ingevuld, gericht worden :

 • voor de oorlogsinvaliden en voor de militaire invaliden in vredestijd aan de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën, Financietoren - bus 31, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel;
 • voor burgerlijke oorlogsinvaliden, aan het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur voor de Oorlogsslachtoffers, Luchtscheepvaartsquare 31, 1070 Brussel;
 • voor de andere belanghebbenden, het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Bestuur van de Maatschappelijke Integratie, Dienst Attesten, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel.

In dit laatste geval, wanneer de aanvraag ingediend wordt bij het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie, moet de aanvraag ofwel:

 • en bij voorkeur, vergezeld zijn van een attest van een administratieve of gerechtelijke overheid, waaruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan de medische voorwaarden;
 • vergezeld zijn van een medisch getuigschrift ad hoc, ingevuld door een huisarts. In dit geval kan de betrokkene opgeroepen worden voor een controle door een geneesheer van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Er dient evenwel geen enkel attest te worden voorgelegd indien de betrokken persoon een medisch dossier heeft bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet.

Philippe Allard

© Vivat.be 2020