Childfund

Deze organisatie werd nog maar zeer recent opgericht onder impuls van 7 kinderartsen, verbonden aan Belgische universiteiten, en wil het wetenschappelijk onderzoek promoten en ondersteunen naar ziekten en aandoeningen die kinderen treffen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan ziekten die minder bekend zijn of zeldzamer, maar soms niet minder
levensbedreigend.


Ziekten als leukemie, andere vormen van kanker en hartafwijkingen zijn genoegzaam bekend bij het grote publiek. Terecht wordt heel wat energie en geld gestoken in het wetenschappelijk onderzoek rond dergelijke ziekten. Grote acties als Kom op tegen Kanker en Levenslijn zorgen ook telkens weer voor een nieuwe instroom van fondsen. Er zijn evenwel heel wat aandoeningen die deze boot missen. Onder meer omdat ze minder bekend zijn of zeldzamer beschikt men voor het wetenschappelijk naar deze aandoeningen over minder fondsen. Het gaat onder meer over aangeboren leveraandoeningen, nierziekten, hersenaandoeningen, aandoeningen ten gevolge van een premature geboorte,...

Childfund wil zich dus inzetten in de strijd tegen dergelijke aandoeningen. Tot de voornaamste doelstellingen behoort het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar zware of weinig voorkomende ziekten op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast wil men de overheid en de bevolking sensibiliseren over de minder bekende aspecten van de kindergeneeskunde in het algemeen.

Men wil natuurlijk de nodige fondsen verzamelen en dit onder meer door het verzamelen van giften en het innen van lidgelden. Daarnaast wil men manifestaties op poten zetten om geld in te zamelen. Deze geldelijke fondsen moeten natuurlijk adequaat aangewend worden. Alle ziekenhuizen zullen daarom jaarlijks een onderzoeksproject kunnen indienen, dat natuurlijk moet beantwoorden aan de beoogde objectieven. Een raad die samengesteld is uit vertegenwoordigers (artsen) van de zeven universitaire ziekenhuizen van België, bijgestaan door buitenlandse experten, zal beslissen welk project als prioritair wordt beschouwd en gesteund zal worden.

Bij het toekennen van middelen zal men prioriteit geven aan handelingen die een directe oplossing bieden aan klinische problemen en aan sectoren die weinig of niet gefinancierd worden. 

www.childfund.be

Paul Willems

© Vivat.be 2020