Vriezen, kosten aan het huis en verzekeringen

De winterkou kan voor zware kosten aan een woning zorgen. Of het nu vriest of dooit! De verzekeraars zijn de strenge winters van 1978/1979, 1984/1985 en 1996/1997 nog niet vergeten. Tijdens die laatste strenge winter hebben de verzekeraars uit hoofde van de waarborg "waterschade" meer dan 20.000 meldingen genoteerd, voor een gemiddeld
bedrag van 1.525 euro, zegge en schrijve een totale schadelast die de 32 miljoen euro benadert.
De "multi-risico"-verzekeringspolissen die aangegaan worden voor woningen, bevatten meestal een onderdeel dat betrekking heeft op waterschade, en waarvan de precieze draagwijdte van de ene maatschappij tot de andere kan variëren. Deze polissen dekken meestal de schade aan goederen die het resultaat is van insijpeling langs het dak, of van een lek of barst in de waterleidingen. De verzekeraar vergoedt dus normaliter de schade aan tapijt, behang, parket, enz. Hij dekt ook de reddingskosten die, zoals de wet en het contract het eisen, gemaakt werden om het schadegeval te voorkomen of er de gevolgen van te beperken.

Het is zo dat een verzekerde de plicht heeft om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen om de kosten te beperken. De verzekering kan, wanneer het contract in deze waarborg voorziet, ook instaan voor de opzoekingskosten, wanneer het lek moet worden opgespoord, wat zeer duur kan uitvallen, nu nogal wat mensen vinden dat zichtbare leidingen minder esthetisch zijn dan ingebouwde buizen : het gaat erom vloeren, plafonds en muren open te breken en achteraf uiteraard te herstellen, om de leiding in kwestie te vinden.


Beperkingen van de verzekering

Daartegenover staat dat de verzekering een aantal beperkingen kent. Zo betalen de verzekeringsmaatschappijen meestal de herstellingen niet terug die betrekking hebben op de installatie waar het lek of de barst zich heeft voorgedaan. Dit is een aanmoediging aan het publiek om niet al te slordig om te gaan met het eigen goed, die bovendien niet te streng uitvalt wanneer het gaat om het vervangen van een paar decimeter waterleiding, maar uiteraard veel ernstiger gevolgen kan hebben wanneer de installatie die door toedoen van de vorst gebarsten is een verwarmingsketel of wasmachine is.

De verzekeringsmaatschappijen betalen voorts geen schadevergoeding voor gebouwen die bij vriesweer zonder bescherming worden achtergelaten. Eigenaars van buitenverblijven weten - of behoren te weten - dat de verzekering alleen schade in onbewoonde gebouwen vergoedt, wanneer de eigenaar er voor zorgt dat de installatie tijdig wordt leeggemaakt of het nodige doet om te voorzien in voldoende verwarming tijdens zijn afwezigheid. De duur van de afwezigheid, die tot toepassing van deze regel leidt, kan variëren naar gelang van de maatschappij : het is daarom aanbevolen om het contract na te lezen om daar het juiste antwoord op te vinden.

Wij wijzen er tenslotte op dat de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij de wettelijke vrijstelling van ongeveer 200 euro niet omvat en dat er zich, wanneer de verzekering voor ontoereikende bedragen is afgesloten, onderverzekeringsproblemen kunnen voordoen. Dit leidt tot een vermindering van de vergoeding, wat al te vaak het geval is voor de inboedel en voor de verzekeringsformule "eerste risico".


Wat doe je bij schade ?

Bij schade moet de verzekerde onverwijld het nodige doen om de schade te beperken. Hij zal er dus zorg voor dragen om :

  • eerst de elektriciteit af te sluiten, wanneer het lek zich in de nabijheid van een elektrische installatie voordoet;
  • vervolgens de watertoevoer af te sluiten, de installatie te laten leeglopen en achteraf de kraantjes weer af te sluiten;
  • de beschadigde of bedreigde voorwerpen van de bedreigde plaats te verwijderen;
  • de vochtige vloeren, muren en plafonds te laten drogen en schoon te maken, en uiteraard hetzelfde te doen voor de inboedel die waterschade heeft opgelopen;
  • vervolgens het nodige bewijsmateriaal te verzamelen, dat dienstig kan zijn voor de regeling van het schadegeval (foto's, bestekken, enz.);
  • ten slotte het schadegeval zo vroeg mogelijk te melden aan de verzekeraar, in voorkomend geval met de hulp van zijn agent of makelaar.

Op te merken valt, dat een steeds groter aantal verzekeringsmaatschappijen de verzekerde bij dergelijke schadegevallen helpt en bijstand aanbiedt, die kan slaan op dringende herstellingen, tijdig onderkomen, oppassen van kinderen of bewaken van meubilair ; ook hier kunnen de waarborgen variëren naar gelang van de polis.


Jiri Pragman
© Vivat.be 2020