Een betere autoverzekering dankzij Europa

Europa wil het gebruik van de auto op het hele continent vergemakkelijken. Om die reden worden de verzekeringscontracten in de verschillend landen op elkaar afgestemd en kunnen de automobilisten in de toekomst rekenen op een betere bescherming bij een ongeval. De nieuwe maatregelen zijn sinds juni 2008 opgenomen in de Belgische wetgeving.


De nieuwe richtlijn bepaalt dat de Europese lidstaten vanaf nu een schadeloosstelling moeten garanderen – zonder franchise - voor materiële schade veroorzaakt door een onbekend voertuig (na een vluchtmisdrijf bijvoorbeeld), op voorwaarde evenwel dat er ook aanzienlijke lichamelijke schade was.

Bij afwezigheid van een preciese definitie omschrijft de Belgische wetgever die ‘aanzienlijke schade’ als volgt: overlijden van een slachtoffer, permanente invaliditeit van minstens 15%, tijdelijke invaliditeit van minstens 1 maand, of een hospitalisatie van minstens 7 dagen.

Tijdelijk verblijf in een andere lidstaat

De verzekeringnemer is voor de duur van het contract en zonder extra premies beschermd op het hele Europese grondgebied. Geldt niet voor auto’s die ingeschreven zijn in een andere lidstaat!

Vereenvoudigde procedure om auto’s in te voeren

Een geïmporteerde wagen valt automatisch onder het verzekeringsregime van het land van bestemming, tot 30 dagen na de levering van de auto om precies te zijn, zelfs al is hij nog niet officieel ingeschreven.

Schadeattest op aanvraag

De Belgische verzekeraars moeten al sinds 2002 op het einde van het contract een attest afleveren dat de schadegevallen van de afgelopen 5 jaar vermeldt.

(Robert Derumes)

© Vivat.be 2020