Bemiddeling tussen verzekeringen en verzekerden

Het is niet altijd gemakkelijk om als kleine verzekerde te staan tegenover een grote (of minder grote) verzekeringsfirma of de tussenpersonen van de verzekeringen. Een verzekerde kan evenwel de vertragingen en de kosten vermijden die een beroep op het gerecht met zich meebrengen door zijn probleem aan een ombudsman voor te leggen.
De tussenkomst van een ombudsman is trouwens kosteloos.De taak van de ombudsman bestaat erin de zaak te analyseren en een oplossing voor te stellen met betrekking tot de geschillen die te maken hebben met een verzekeringscontract dat gesloten werd tussen de gebruikers en een verzekeringsfirma, -tussenpersoon of Datassur.

De ombudsman is wel degelijk een "bemiddelaar" : zijn raadgevingen zijn niet bindend voor de partijen. Hij is enkel een persoon die gekozen wordt omwille van zijn expertise, een persoon die gehouden is zijn taak in alle onafhankelijkheid uit te oefenen en die in het kader van de uitoefening van zijn taak bekleed is met een morele autoriteit. Om zijn taak goed te kunnen behartigen kan de ombudsman rekenen op de medewerking van alle representatieve beroepsverenigingen van verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen en beschikt hij ook over de nodige middelen en bevoegdheden, met name op het vlak van onderzoek en bemiddeling, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdracht.

De ombudsman moet zich aan het beroepsgeheim houden. Hij voert zijn onderzoeks- en zijn bemiddelingsrol in alle objectiviteit uit en werkt maximaal op basis van wetten, reglementen, polisvoorwaarden en de gedragsregels van de verzekeringsondernemingen en van de verzekeringstussenpersonen. De Ombudsman houdt bij de uitoefening van zijn opdracht steeds rekening met het principe van de billijkheid en streeft steeds naar het bereiken van redelijke minnelijke oplossingen.

Nadat hij het dossier heeft onderzocht met de medewerking van beide partijen, geeft de ombudsman zo snel mogelijk een gemotiveerd advies over de ingediende dossiers (ten laatste binnen de 6 maanden). Een consument, die een zaak aanhangig maakt bij de ombudsman, blijft het recht behouden om de zaak voor te leggen aan bevoegde rechtbanken.

De
jaarverslaqen
van de ombudsman kunnen geraadpleegd worden op zijn website.


De procedure...

De eerste inlichtingen kunnen telefonisch bekomen worden (02.547.58.71) maar telefonische klachten worden niet geregistreerd. De ombudsman moet dus ingeschakeld worden door een geschreven klacht :
  • gewone brief (Ombudsman van de Verzekeringen, Mevr. Josette Van Elderen, de Meeûsplantsoen 35 - 1000 Brussel)
  • fax (02.547.59.75)
  • E-mail
  • standaardinvulformulier
    (in te vullen op
    de website van de ombudsman
    )


Philippe Allard
© Vivat.be 2020