Olivier Marquet: "Voor Triodos valt rendabel enkel te rijmen met duurzaam"

In de Lage Landen staat Triodos te boek als de ethische bankformule bij uitstek. In 2010 viert de bank zijn 30ste verjaardag en tegelijk ook het succes van een duurzaam bankbeleid dat financieel rendement voorop stelt, maar tegelijk ten dienste van mens en milieu staat. Wij legden directeur Olivier Marquet enkele vragen voor.
 


Olivier Marquet: "Triodos Bank financiert uitsluitend concrete projecten die een meerwaarde op sociaal, cultureel of ecologisch vlak bieden. De bank wordt volledig met spaargeld gefinancierd, bijeengebracht door een brede basis van spaarders en beleggers die hun financiële reserves duurzaam en veilig willen beleggen en laten renderen. Triodos doet geen beroep op leningen van andere banken."

Welke beleggingen zitten er in het Triodos productenpakket?

O.M.: "Triodos biedt enkel beleggingsformules aan die maatschappelijk verantwoord en duurzaam zijn, of dat nu gebeurt via spaar- en termijnrekeningen, fondsen die aandelen of obligaties beleggen in KMO's die baanbrekend werk verrichten op het vlak van duurzaamheid, of mits 'certificaten van aandelen'."

"In het laatste geval betreft het niet beursgenoteerde effecten, een doelbewuste manier van werken waarmee we onze onafhankelijkheid bewaren. Er kunnen immers geen Triodosaandelen worden verhandeld, enkel certificaten. De aandelen blijven het bezit van een stichting en zijn dus niet vatbaar voor speculatie en marktvolatiliteit. Certificaathouders krijgen inspraak inzake aandelenemissies en salarissen, maar kunnen geen directe stem uitbrengen. Op die manier beschermen we ons tegen beursgestuurde overnamepogingen."


"Zelfs onze 'personal banking- en 'private banking'-diensten hebben een duurzaam karakter. Met andere woorden: duurzaamheid is voor ons geen niche, maar een bestaansvoorwaarde. Alle kredieten die wij verlenen moeten noodzakelijk een meerwaarde hebben voor het milieu, de maatschappij, het welzijn of de cultuur. De klant die ons zijn spaargeld toevertrouwt, kan dus op twee oren slapen: zijn of haar geld gaat enkel naar duurzame projecten."


Waar wijkt Triodos af van de klassieke beleggingen?


O.M.: "Triodos Bank financiert uitsluitend de reële economie: gebouwen, windturbines, culturele initiatieven... Wij investeren dus uitdrukkelijk niet in virtuele financiële transacties of in tot beleggingsproducten 'verpakte' hypotheekportefeuilles. Afboekingen op dit soort portefeuilles hebben we tijdens de kredietcrisis niet gekend."

"Naast een financiële afweging houdt Triodos een reeks duurzaamheidcriteria in acht om te bepalen of een activiteit of bedrijf de planeet noch de mens schaadt. Anderzijds meten we de duurzame draagwijdte op van mogelijke investeringen. Dit gebeurt op transparante manier. We houden onze klanten op de hoogte van verleende kredieten en de ontwikkeling van onze investeringen via de berichtgeving op onze website, onze opendeurdagen en onze periodieke publicatie Triodos Magazine."

Hoe gaat het selecteren van investeringswaardige projecten in zijn werk?

O.M.: "De selectie van duurzame beleggingsoplossingen wordt uitgevoerd door het team van analisten van Triodos Investment Management. Zij laten zich bij hun diagnose leiden door onder andere de onderzoeksgegevens van Sustainalytics, een studiebureau bestaande uit een wereldwijd netwerk van experts inzake duurzame oplossingen."

"Kort samengevat komt het erop neer dat we per sector de 50% ondernemingen weerhouden die het best scoren op het vlak van milieubehoud, maatschappelijke betrokkenheid en deugdelijk beheer. Ondernemingen daarentegen die omwille van hun activiteiten een duurzame samenleving hypothekeren vallen af. Redenen hiervoor zijn o.a. het produceren van nucleaire energie, het niet naleven van de arbeidsovereenkomsten, het gebruik van schadelijke stoffen enz."

Brengen klassieke bankproducten niet meer winst op?

O.M.: "Neen. Er bestaan voldoende onafhankelijke studies die aantonen dat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen op termijn ook rendeert. Met als resultaat dat de de vraag naar dit soort investeringen in stijgende lijn blijft aanhouden. Dat is zowel het geval voor particuliere als voor professionele klanten." 

"Opbrengsten uit eerlijke beleggingen halen het in zekere zin zelfs van klassieke beleggingen met vergelijkbaar rendement. Ze leveren immers een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de levenskwaliteit en het veilig stellen van de toekomstige generaties. Da's geen detail, maar een wezenlijk verschil."

"Kortom, als Triodosklant hou je je dus ver van de risico's verbonden aan speculatieve beleggingen, waarbij maximaal winstbejag op korte termijn de keuzes bepaalt en het engagement of de deugdelijke aanpak van de bedrijven, waarop wordt ingezet, geen fundamentele rol vervullen."

Vanaf welk budget kan ik intekenen bij Triodos?

O.M.: "Wij hanteren geen minimumbedragen, noch voor onze beleggingsfondsen, noch voor de certificaten van aandelen. Voor de standaard spaarrekeningen geldt er ook geen instapdrempel, met uitzondering van de Plus rekening (vanaf 3.500 euro), een formule waar het rendement expliciet samenhangt met de omvang van het spaarbedrag. Hoe meer je stort, hoe aanzienlijker de spaarwinsten."

"Om gelijkaardige redenen ligt het minimumbedrag voor de Triodos Termijnrekening op 2.500 euro, aangezien het hier om rustend kapitaal gaat, dat periodieke winstpercentages oplevert onder de vorm van intresten."

Het beleggingsbeleid van Triodos Bank komt uitvoerig aan bod op de website.


Foto: Triodos

© Vivat.be 2020