Vakantieverblijven: op Zoover vind je het advies van reizigers

Zoover Select

Zoover gaf 2.870 logeerplekken die de beste beoordeling kregen op de 16 Zoover-sites het label  ‘Zoover Select’, iets waar de etablissementen mee kunnen uitpakken aan hun toegangspoort.
De adressen zijn makkelijk terug te vinden op de site dankzij een zoekfilter  ‘Zoover select 2009’. Op die manier kunnen surfers hun eigen top 10 van best beoordeelde logeerplekken samenstellen voor hun vakantiebestemming.

De tevredenheid van reizigers

Beoordelingen en adviezen van andere reizigers nemen voor alsmaar meer mensen een belangrijke plaats in bij het uitkiezen van het vakantieadres, terwijl reizigers ook vaker hun reis boeken op het internet.
Dankzij de ‘Zoover Certificates’ en de ‘Zoover Select’-labels krijgt het geselecteerde verblijf de erkenning die het verdient, terwijl je de zekerheid hebt dat de beoordeling voor honderd procent gegeven is door andere reizigers die direct of via een touroperator in het logement hebben gereserveerd.
Volgens Raphaël Lucien, Country Manager voor Frankrijk, is de lancering van de  ‘Zoover Certificates’ en van de  ‘Zoover Select’-labels de perfecte illustratie van de doelstelling van Zoover, namelijk: "een transparantie creëren waar iedereen van meeprofiteert. Reizigers kunnen nare verrassingen vermijden, en met nog meer zekerheid de goede logeerbestemmingen uit de massa filteren. Het personeel en de eigenaars van de logeerplekken die het spel willen meespelen, zullen hun beste beentje voorzetten voor de klanten, en krijgen daarvoor als erkenning het ‘Zoover Select-label’".

• 

www.zoover.be

Robert Derumes

 


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?