Het Frans, een duurzame tweede taal

In een digitale, globaliserende samenleving is het niet verwonderlijk dat beleidsmakers en scholen zich de vraag stellen of het Engels niet een voorrangsrol zou moeten krijgen in het lager en secundair onderwijs. Recent wetenschappelijk inzicht toont echter aan dat onze kinderen nog steeds het meest gebaat zijn bij het Frans als tweede taal.


De kennis van het Frans bij Vlaamse jongeren neemt af en wordt niet gecompenseerd door een betere kennis van het Engels of het Duits. Sinds jaar en dag geldt het taalonderricht nochtans als de onmiskenbare troef van het Vlaamse onderwijs en leveren scholen in Vlaanderen jongeren af die zich naast hun moedertaal ook ruimschoots kunnen behelpen met de tweede landstaal.

Sinds een tiental jaren, en onder impuls van Europa, heeft het Waalse schoolsysteem een inhaalbeweging ingezet met de invoer van immersie. Het principe van immersie (of CLIL, Content and Language Integrated Learning) bestaat erin bepaalde niet-talen vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde te onderwijzen in een vreemde taal. In 75% van de Waalse immersiescholen betreft dit het Nederlands. Om doeltreffend te werken, dient er op jonge leeftijd gestart te worden met immersie (vanaf het einde van de kleuterschool) en er intensief mee doorgegaan tot op het eind van de humaniora.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?